Kampo virtual class

9. Formula catalogue

9-3. Indication

[ morning sickness ]

Hange-koboku-to
Sho-hange-ka-bukuryo-to
Ninjin-to
Bukuryo-in-go-hange-koboku-to

[ habitual abortion ]

SaiToki-shakuyaku-sanko-keishi-to

[ gestational toxicosis ]

Toki-shakuyaku-san

[ gestational nephritis ]

Boi-ogi-to

[ puerperal recovery disturbance ]

Sho-saiko-to
Shimotsu-to

[ mastitis ]

Kakkon-to

[ menopausal troubles ]

Saiko-keishi-kankyo-to
Toki-shakuyaku-san
Kami-shoyo-san
Keishi-bukuryo-gan
Unsei-in
Goshaku-san
Tsu-do-san
Unkei-to
San'o-shashin-to

[ gynecological disorders ]

Saiko-keishi-kankyo-to
Kami-shoyo-san
Unsei-in
Nyoshin-san
Shimotsu-to
San'o-shashin-to
Senkyu-chacho-san
Keishi-bukuryo-gan-ka-yokuinin

[ anxiety neurosis around the menstruation ]

Tokaku-joki-to

[ puerperal neurosis ]

Nyoshin-san

[ coldness ]

Kami-shoyo-san
keishi-bukuryo-gan.html
Goshaku-san
Shimotsu-to
Hange-byakujutsu-temma-to
Juzen-taiho-to
Unkei-to
Ninjin-yoei-to
Ryo-kyo-jutsu-kan-to

[ anemia ]

Toki-shakuyaku-san
Juzen-taiho-to
Kihi-to
Ninjin-yoei-to
Kami-kihi-to

[ menstrual irregularity ]

Boi-ogi-to
Toki-shakuyaku-san
Kami-shoyo-san
Keishi-bukuryo-gan
Daio-botampi-to
Unsei-in
Tokaku-joki-to
Nyoshin-san
Shimotsu-to
Tsu-do-san
Unkei-to
Keishi-bukuryo-gan-ka-yokuinin

[ infertility ]

Toki-shakuyaku-san

[ dysmenorrhea ]

Toki-shakuyaku-san
Kami-shoyo-san
Keishi-bukuryo-gan
Daio-botampi-to
Heii-san
Bukuryo-in-go-hange-koboku-to
Unsei-in
Tokaku-joki-to
Unkei-to

[ menstrual pain ]

Goshaku-san
Tsu-do-san
HaToki-kenchu-tonge-koboku-to

[ lower abdominal pain ]

Toki-kenchu-to

[ low back pain ]

Hachimi-jio-gan
Toki-shakuyaku-ka-goshuyu-shokyo-to
Sokei-kakketsu-to
Tokaku-joki-to
Goshaku-san
Tsu-do-san
Gosha-jinki-gan
Ryo-kyo-jutsu-kan-to

[ hysteroptosis ]

Hochu-ekki-to

[ endometritis ]

Keishi-bukuryo-gan

[ perivaginitis ]

Keishi-bukuryo-gan

[ leukorrhea ]

Keishi-bukuryo-gan
Ryutan-shakan-to
Unkei-to

[ hemorrhoids ]

Otsuji-to
Dai-saiko-to
Keishi-bukuryo-gan
Daio-botampi-to
Hochu-ekki-to
Toki-kenchu-to

[ hemorrhoid pain ]

Shiun-kou

[ hedrocele ]

Hochu-ekki-to

[ pain on hedrocele ]

Toki-kenchu-to

[ annal fissure ]

Shiun-kou

[ hemoroid bleeding ]

Kyuki-kyogai-to
San'o-shashin-to

[ cystitis ]

Hachimi-jio-gan

[ urethritis ]

Chorei-to

Page Top ▲