Kampo virtual class

9. Formula catalogue

9-3. Indication

[ cold ]

Kakkon-to
Sho-saiko-to
Saiko-keishi-to
Sho-seiryu-to
Mao-to
Hochu-ekki-to
Keishi-to
Goshaku-san
Jinso-in
Koso-san
Chikujo-untan-to
Shoma-kakkon-to
Senkyu-chacho-san
Mao-bushi-saishin-to

[ influenza ]

Saiko-keishi-to
Mao-to
Chikujo-untan-to

[ bronchitis ]

Sho-saiko-to
Sho-seiryu-to
Bakumondo-to
Shigyaku-san
Shimpi-to
Saiboku-to
Ryo-kan-kyo-mi-shin-ge-nin-to
Mao-bushi-saishin-to

[ bronchial asthma ]

Sho-seiryu-to
Mao-to
Bakumondo-to
Ma-kyo-kan-seki-to
Shimpi-to
Goko-to
Saiboku-to
Ryo-kan-kyo-mi-shin-ge-nin-to

[ asthma ]

Mao-to

[ coughing ]

Hange-koboku-to
Bakumondo-to
Jinso-in
Saikan-to
Seihai-to
Chikujo-untan-to
Jiin-shiho-to
Jiin-koka-to
Goko-to
Saiboku-to

[ pneumonia ]

Sho-saiko-to
Saiko-keishi-to
Chikujo-untan-to

[ inprovement of the pulmonary function with pneumonia ]

Sho-saiko-to

[ liver dysfunction ]

Dai-saiko-to
Saiko-keishi-to

[ jaundice ]

Dai-saiko-to
Inchinko-to

[ infantile asthenic frail constitution ]

Sho-kenchu-to

[ diarrhea ]

Hange-shashin-to
Gorei-san
Chorei-to
Shikunshi-to
Sairei-to
Keihi-to
Seisho-ekki-to

[ indigestion ]

Hange-shashin-to
Shimbu-to
Rikkunshi-to
Heii-san
Keihi-to

[ bellyache ]

Keishi-ka-shakuyaku-to
Dai-kenchu-to
Toki-to
Irei-to

[ lower abdominal pain ]

Toki-shakuyaku-ka-goshuyu-shokyo-to
Toki-kenchu-to

[ nausea ]

Dai-saiko-to
Gorei-san
Nichin-to

[ vomiting ]

Dai-saiko-to
Gorei-san
Sho-hange-ka-bukuryo-to
Goshuyu-to
Rikkunshi-to
Shikunshi-to
Nichin-to
Inchin-gorei-san

[ poor appetite ]

Dai-saiko-to
Hochu-ekki-to
Rikkunshi-to
Juzen-taiho-to
Heii-san
Ninjin-yoei-to
Seisho-ekki-to

[ kidney disease ]

Ryo-kan-kyo-mi-shin-ge-nin-to

[ chronic kidney disease ]

Saiko-ka-ryukotsu-borei-to

[ nephritis ]

Hachimi-jio-gan
Boi-ogi-to
Eppi-ka-jutsu-to
Chorei-to

[ chronic nephritis ]

Toki-shakuyaku-san

[ nephrosis ]

Gorei-san
Boi-ogi-to
Eppi-ka-jutsu-to
Shimbu-to
Inchinko-to

[ oedema / edema ]

Gorei-san
Boi-ogi-to
Moku-boi-to
Chorei-to
Bofu-tsusho-san
Rokumi-jio-gan
Gosha-jinki-gan
Sairei-to
Inchin-gorei-san

[ vertigo ]

Gorei-san
Hange-byakujutsu-temma-to
Ryo-kei-jutsu-kan-to

[ enuresis ]

Keishi-ka-ryukotsu-borei-to
Eppi-ka-jutsu-to
Sho-kenchu-to
Ryo-kyo-jutsu-kan-to

[ cry in the night ]

Saiko-ka-ryukotsu-borei-to
Yoku-kan-san
Kam-baku-taiso-to
Yoku-kan-san-ka-chimpi-hange
Sho-kenchu-to

[ nyctophobia ]

Yoku-kan-san
Yoku-kan-san-ka-chimpi-hange

[ epilepsy ]

Saiko-ka-ryukotsu-borei-to

[ convulsions ]

Kam-baku-taiso-to

[ night sweat ]

Juzen-taiho-to
Ogi-kenchu-to
Ninjin-yoei-to

[ difficulties in feeding ]

Mao-to

[ infantile nasal obstruction ]

Mao-to

[ acute eczema ]

Jumi-haidoku-to

[ chronic eczema ]

Toki-inshi

[ eczema ]

Shofu-san
Eppi-ka-jutsu-to
Ji-zuso-ippo
Saiko-seikan-to
Unkei-to
Ji-zuso-ippo

[ hives ]

Kakkon-to
Jumi-haidoku-to
Dai-saiko-to
Shofu-san
Inchin-gorei-san
Inchinko-to

[ pricky heat ]

Shofu-san

Page Top ▲