Kampo virtual class

9. Formula catalogue

9-2. Medicine Number

001 Kakkon-to
002 Kakkon-to-ka-senkyu-shin'i
003 Otsuji-to
005 Anchu-san
006 Jumi-haidoku-to
007 Hachimi-jio-gan / Hachimi-gan
007 Jinki-gan
008 Dai-saiko-to
009 Sho-saiko-to
010 Saiko-keishi-to
011 Saiko-keishi-kankyo-to
012 Saiko-ka-ryukotsu-borei-to
014 Hange-shashin-to
015 Oren-gedoku-to
016 Hange-koboku-to
017 Gorei-san
018 Keishi-ka-jitsubu-to
019 Sho-seiryu-to Animation
020 Boi-ogi-to
021 Sho-hange-ka-bukuryo-to
022 Shofu-san
023 Toki-shakuyaku-san
024 Kami-shoyo-san
025 Keishi-bukuryo-gan Animation
026 Keishi-ka-ryukotsu-borei-to
027 Mao-to
028 Eppi-ka-jutsu-to
029 Bakumondo-to
030 Shimbu-to
031 Goshuyu-to
032 Ninjin-to
033 Daio-botampi-to
034 Byakko-ka-ninjin-to
035 Shigyaku-san
036 Moku-boi-to
037 Hange-byakujutsu-temma-to
038 Toki-shakuyaku-ka-goshuyu-shokyo-to
039 Ryo-kei-jutsu-kan-to
040 Chorei-to
041 Hochu-ekki-to Animation
043 Rikkunshi-to Animation
045 Keishi-to
046 Shichimotsu-koka-to
047 Choto-san Animation
048 Juzen-taiho-to Animation
050 Keigai-rengyo-to
051 Juncho-to
052 Yokuinin-to
053 Sokei-kakketsu-to
054 Yoku-kan-san
055 Ma-kyo-kan-seki-to
056 Gorin-san
057 Unsei-in
058 Seijo-bofu-to
059 Dai-kyu-o-to
059 Ji-zuso-ippo
060 Keishi-ka-shakuyaku-to
061 Tokaku-joki-to
062 Bofu-tsusho-san
063 Goshaku-san
064 Sha-kanzo-to
065 Kihi-to
066 Jinso-in
067 Nyoshin-san
068 Shakuyaku-kanzo-to
069 Bukuryo-in
070 Koso-san
071 Shimotsu-to
072 Kam-baku-taiso-to
073 Saikan-to
074 Choi-joki-to
075 Shikunshi-to
076 Ryutan-shakan-to
077 Kyuki-kyogai-to
078 Ma-kyo-yuku-kan-to
079 Heii-san
080 Saiko-seikan-to
081 Nichin-to
082 Keishi-ninjin-to
083 Yoku-kan-san-ka-chimpi-hange
084 Daio-kanzo-to
085 Shimpi-to
086 Toki-inshi
087 Rokumi-jio-gan / Rokumi-gan
088 Nijutsu-to
089 Ji-daboku-ippo
090 Seihai-to
091 Chikujo-untan-to
092 Jiin-shiho-to
093 Jiin-koka-to
095 Goko-to
096 Saiboku-to
097 Dai-bofu-to
098 Ogi-kenchu-to
099 Sho-kenchu-to
100 Dai-kenchu-to Animation
101 Shoma-kakkon-to
102 Toki-to
103 Sansonin-to
104 Shin'i-seihai-to
105 Tsu-do-san
106 Unkei-to
107 Gosha-jinki-gan Animation
108 Ninjin-yoei-to
109 Sho-saiko-to-ka-kikyo-sekko
110 Rikko-san
111 Seishin-renshi-in
112 Chorei-to-go-shimotsu-to
113 San'o-shashin-to
114 Sairei-to
115 Irei-to
116 Bukuryo-in-go-hange-koboku-to
117 Inchin-gorei-san
118 Ryo-kyo-jutsu-kan-to
119 Ryo-kan-kyo-mi-shin-ge-nin-to
120 Oren-to
121 Sammotsu-ogon-to
122 Haino-san-kyu-to
123 Toki-kenchu-to
124 Senkyu-chacho-san
125 Keishi-bukuryo-gan-ka-yokuinin
126 Mashinin-gan
127 Mao-bushi-saishin-to
128 Keihi-to
133 Dai-joki-to
134 Keishi-ka-shakuyaku-daio-to
135 Inchinko-to
136 Seisho-ekki-to
137 Kami-kihi-to
138 Kikyo-to
501 Shiun-kou
    Kanzo-to Kanebo-401
    Kumi-binro-to Kojiro-311
    Bukuryo-kanzo-to
    Bukuryo-kyonin-kanzo-to
    Byakko-to
    Daio-bushi-to
    Dai-seiryu-to
    Dai-zokumei-to
    Hakushu-san
    Ifu-to
    Kanzo-Mao-to
    Kanzo-shasin-to
    Karo-gaihaku-hakushu-to
    Karo-kijitsu-to
    Keishi-gomotsu-to
    Keishi-ka-koboku-kyounin-to
    Keishi-ka-Ogi-to
    Keishi-mao-kakuhan-to / kei-ma-kakuhan-to
    Mao-bushi-kanzo-to
    Ogon-to
    Seinetsu-hoketsu-to
    Seinetsu-hokki-to
    Setsusho-in
    Shigyaku-to
    Takusha-to
    Toki-shakuyaku-ka-bushi-to
    Untan-to
    Zokumei-to

Page Top ▲