Kampo virtual class

9. Formula catalogue

9-3. Indication

: pulmonary disease

[ cold ]

Kakkon-to
Sho-saiko-to
Saiko-keishi-to
Sho-seiryu-to Animation
Mao-to
Hochu-ekki-to
Keishi-to
Goshaku-san
Jinso-in
Koso-san
Chikujo-untan-to
Shoma-kakkon-to
Senkyu-chacho-san
Mao-bushi-saishin-to

[ influenza ]

Saiko-keishi-to
Mao-to
Chikujo-untan-to

[ bronchitis ]

Sho-saiko-to
Sho-seiryu-to
Bakumondo-to
Shigyaku-san
Shimpi-to
Saiboku-to
Ryo-kan-kyo-mi-shin-ge-nin-to
Mao-bushi-saishin-to

[ bronchial asthma ]

Sho-seiryu-to
Mao-to
Bakumondo-to
Ma-kyo-kan-seki-to
Shimpi-to
Goko-to
Saiboku-to
Ryo-kan-kyo-mi-shin-ge-nin-to

[ asthma ]

Mao-to

[ coughing ]

Hange-koboku-to
Bakumondo-to
Jinso-in
Saikan-to
Seihai-to
Chikujo-untan-to
Jiin-shiho-to
Jiin-koka-to
Goko-to
Saiboku-to

[ coughs pectoralgia ]

Saikan-to

[ phlegm ]

Bakumondo-to
Seihai-to
Chikujo-untan-to
Jiin-shiho-to

[ pneumonia ]

Sho-saiko-to
Saiko-keishi-to
Chikujo-untan-to

[ pulonary tuberculosis ]

Sho-saiko-to
Saiko-keishi-to

[ tuberculosis ]

Hochu-ekki-to

[ pleuritis ]

Sho-saiko-to

[ hemoptysis ]

Oren-gedoku-to

: circulatory disease

[ cardiac disease ]

Moku-boi-to

[ high blood pressure ]

Hachimi-jio-gan
Dai-saiko-to
Saiko-ka-ryukotsu-borei-to
Oren-gedoku-to
Shimbu-to
Choto-san
Dai-joki-to

[ accompanied symptoms ]

Shichimotsu-koka-to
Tokaku-joki-to
Bofu-tsusho-san
Tsu-do-san
San'o-shashin-to

[ arteriisclerosis ]

Saiko-ka-ryukotsu-borei-to

[ cardiac asthma ]

Moku-boi-to

[ heart valve disease ]

Toki-shakuyaku-san
Shimbu-to

[ heart failure ]

Ryo-kan-kyo-mi-shin-ge-nin-to

[ palpitation ]

Saiko-ka-ryukotsu-borei-to
Oren-gedoku-to
Shimbu-to

[ heartbeat ]

Toki-shakuyaku-san
Ryo-kei-jutsu-kan-to
Sha-kanzo-to
Keishi-ninjin-to

[ shortness of breath ]

Ryo-kei-jutsu-kan-to
Sha-kanzo-to

[ cerebral hemorrhage ]

Dai-saiko-to
Oren-gedoku-to
Shimbu-to

[ hemiplegia ]

Toki-shakuyaku-san
Shimbu-to
Hochu-ekki-to

[ numbness ]

Gosha-jinki-gan Animation

[ lympangitis ]

Kakkon-to
Sho-saiko-to

: alimentary disease

[ stomatitis ]

Hange-shashin-to
Oren-to
Inchinko-to

[ gastroenteropathy ]

Shimbu-to

[ chronic gastroenteropathy ]

Sho-saiko-to

[ atony ]

Anchu-san
Shimbu-to
Ninjin-to
Rikkunshi-to
Bukuryo-in
Heii-san
Keishi-ninjin-to
Hange-shashin-to
Shimbu-to
Hange-byakujutsu-temma-to
Shikunshi-to
Keihi-to

[ gastroptosis ]

Hange-shashin-to
Shimbu-to
Hochu-ekki-to
Rikkunshi-to

[ gastrectasis ]

Ninjin-to

[ acute gastrits ]

Oren-gedoku-to
Shigyaku-san
Rikkunshi-to
Bukuryo-in
Heii-san
Bukuryo-in-go-hange-koboku-to
Oren-to

[ chronic gastrits ]

Anchu-san
Oren-gedoku-to
Shigyaku-san
Rikkunshi-to
Bukuryo-in
Shikunshi-to
Heii-san
Bukuryo-in-go-hange-koboku-to

[ nervous gastrits ]

Anchu-san
Hange-shashin-to
Hange-koboku-to
Bukuryo-in-go-hange-koboku-to

[ acute gastroenteritis ]

Dai-saiko-to
Hange-shashin-to
Gorei-san
Ninjin-to
Goshaku-san
Sairei-to
Irei-to

[ chronic gastroenteritis ]

Hange-shashin-to
Ninjin-to
Goshaku-san
Keishi-ninjin-to
Sho-kenchu-to
Keihi-to

[ acute enteritis ]

Keishi-ka-shakuyaku-daio-to

[ chronic enteritis ]

Shimbu-to

[ colitis ]

Keishi-ka-shakuyaku-daio-to

[ gastric ulcer ]

Saiko-keishi-to
Shigyaku-san

[ duodenal ulcer ]

Saiko-keishi-to

[ gastralgia ]

Rikkunshi-to

[ hyperacidity ]

Dai-saiko-to
Shigyaku-san

[ heatburn ]

Hange-shashin-to

[ belch ]

Hange-shashin-to

[ gastric dyspepsia ]

Shikunshi-to

[ gastric splashing sound ]

Gorei-san

[ abnornal sensation of throat ]

Bukuryo-in
Bukuryo-in-go-hange-koboku-to

[ poor appetite ]

Dai-saiko-to
Hochu-ekki-to
Rikkunshi-to
Juzen-taiho-to
Heii-san
Ninjin-yoei-to
Seisho-ekki-to

[ nausea ]

Dai-saiko-to
Gorei-san
Nichin-to

[ vomiting ]

Dai-saiko-to
Gorei-san
Sho-hange-ka-bukuryo-to
Goshuyu-to
Rikkunshi-to
Shikunshi-to
Nichin-to
Inchin-gorei-san

[ sickness ]

Hange-shashin-to
Gorei-san
Inchin-gorei-san
Oren-to

[ hematemesis ]

Oren-gedoku-to

[ diarrhea ]

Hange-shashin-to
Gorei-san
Chorei-to
Shikunshi-to
Sairei-to
Keihi-to
Seisho-ekki-to

[ indigestion ]

Hange-shashin-to
Shimbu-to
Rikkunshi-to
Heii-san
Keihi-to

[ food poisoning ]

Irei-to
Dai-joki-to

[ constipation ]

Daio-kanzo-to
Daio-botampi-to
Juncho-to
Tokaku-joki-to
Bofu-tsusho-san
Choi-joki-to
Tsu-do-san
San'o-shashin-to
Mashinin-gan
Dai-joki-to
Keishi-ka-shakuyaku-daio-to

[ hematochezia ]

Oren-gedoku-to

[ bellyache ]

Keishi-ka-shakuyaku-to
Dai-kenchu-to Animation
Toki-to
Irei-to

[ lower abdominal pain ]

Toki-shakuyaku-ka-goshuyu-shokyo-to
Toki-kenchu-to

[ abdominal distention ]

Dai-kenchu-to
Toki-to

[ griping abdominal pain ]

Keishi-ka-shakuyaku-to
Keishi-ka-shakuyaku-daio-to

[ jaundice ]

Dai-saiko-to
Inchinko-to

[ improvement of the liver function in cronic hepatitis ]

Sho-saiko-to

[ liver dysfunction ]

Dai-saiko-to
Saiko-keishi-to

[ cirrhosis ]

Inchinko-to

[ cholecystitis / gallstone ]

Dai-saiko-to
Saiko-keishi-to
Shigyaku-san

[ pancreatitis ]

Saiko-keishi-to

[ peritonitis ]

Keishi-bukuryo-gan Animation
Shimbu-to

[ hemorrhoids ]

Otsuji-to
Dai-saiko-to
Keishi-bukuryo-gan
Daio-botampi-to
Hochu-ekki-to Animation
Toki-kenchu-to

[ hemorrhoid pain ]

Shiun-kou

[ hedrocele ]

Hochu-ekki-to

[ pain on hedrocele ]

Toki-kenchu-to

[ annal fissure ]

Shiun-kou

[ hemoroid bleeding ]

Kyuki-kyogai-to
San'o-shashin-to

: kidney disease

[ kidney disease ]

Moku-boi-to
Ryo-kan-kyo-mi-shin-ge-nin-to

[ chronic kidney disease ]

Saiko-ka-ryukotsu-borei-to

[ nephritis ]

Hachimi-jio-gan
Boi-ogi-to
Eppi-ka-jutsu-to
Chorei-to

[ chronic nephritis ]

Toki-shakuyaku-san

[ nephrosis ]

Gorei-san
Boi-ogi-to
Eppi-ka-jutsu-to
Shimbu-to
Inchinko-to

[ oedema / edema ]

Gorei-san
Boi-ogi-to
Moku-boi-to
Chorei-to
Bofu-tsusho-san
Rokumi-jio-gan
Unkei-to
Sairei-to
Inchin-gorei-san

[ uremia ]

Gorei-san

[ atrophic kidney ]

Ninjin-to

[ nephrolith ]

Chorei-to

: endocrinology

[ diabetes ]

Jinki-gan
Dai-saiko-to
Gorei-san

[ thirsty ]

Byakko-ka-ninjin-to

[ numbness ]

Gosha-jinki-gan

[ obesity ]

Boi-ogi-to
Bofu-tsusho-san

[ beriberi ]

Hachimi-jio-gan
Toki-shakuyaku-san
Eppi-ka-jutsu-to
Goshuyu-to

[ palpitation]

Goshuyu-to

[ gout ]

Dai-bofu-to

: hematology

[ anemia ]

Toki-shakuyaku-san
Juzen-taiho-to Animation
Kihi-to
Ninjin-yoei-to
Kami-kihi-to

: neurology

[ headache ]

Gorei-san
Goshuyu-to
Hange-byakujutsu-temma-to
Toki-shakuyaku-ka-goshuyu-shokyo-to
Ryo-kei-jutsu-kan-to
Choto-san Animation
Goshaku-san
Keishi-ninjin-to
Senkyu-chacho-san

[ migraine ]

Goshuyu-to

[ vertigo ]

Gorei-san
Hange-byakujutsu-temma-to
Ryo-kei-jutsu-kan-to

[ cerebral hemorrhage ]

Dai-saiko-to
Oren-gedoku-to
Shimbu-to

[ hemiplegia ]

Toki-shakuyaku-san
Shimbu-to
Hochu-ekki-to

[ numbness ]

Gosha-jinki-gan

[ motor and sensory paralysis ]

Shimbu-to

[ neuralgia ]

Kakkon-to
Keishi-ka-jitsubu-to
Sokei-kakketsu-to
Goshaku-san
Ma-kyo-yuku-kan-to

[ sciatica ]

Jinki-gan

[ stiffness of the shoulders ]

Kakkon-to

[ frozen shoulders ]

Nijutsu-to

[ low back pain ]

Hachimi-jio-gan
Toki-shakuyaku-ka-goshuyu-shokyo-to
Sokei-kakketsu-to
Tokaku-joki-to
Goshaku-san
Tsu-do-san
Gosha-jinki-gan
Ryo-kyo-jutsu-kan-to

[ arthralgia ]

Keishi-ka-jitsubu-to
Yokuinin-to
Sokei-kakketsu-to
Goshaku-san
Ma-kyo-yuku-kan-to

[ myositis ]

Boi-ogi-to

: neurology

[ rheumatism ]

Mao-to
Eppi-ka-jutsu-to
Shimbu-to

[ chronic rheumatism ]

Dai-bofu-to

: others

[ insomnia ]

Dai-saiko-to
Saiko-keishi-kankyo-to
Hange-koboku-to
Yoku-kan-san
Kihi-to
Yoku-kan-san-ka-chimpi-hange
Sansonin-to
Unkei-to
Kami-kihi-to

[ nervous esophageal stenosis ]

Hange-koboku-to

[ weak constitution ]

Kami-shoyo-san
Ogi-kenchu-to

[ weakness after an illness ]

Hochu-ekki-to
Juzen-taiho-to
Ogi-kenchu-to
Ninjin-yoei-to

[ poor appetite ]

Dai-saiko-to
Hochu-ekki-to
Rikkunshi-to Animation
Juzen-taiho-to
Heii-san
Ninjin-yoei-to
Seisho-ekki-to

[ fatigue ]

Toki-shakuyaku-san
Juzen-taiho-to
Sho-kenchu-to
Ninjin-yoei-to
Seisho-ekki-to

[ weight loss in summer ]

Hochu-ekki-to
Seisho-ekki-to

[ heart eshaustion ]

Gorei-san
Sairei-to
Irei-to
Seisho-ekki-to

[ night sweat ]

Juzen-taiho-to
Ogi-kenchu-to
Ninjin-yoei-to

[ hyperidrosis ]

Boi-ogi-to
Hochu-ekki-to

[ hot flash ]

Byakko-ka-ninjin-to
Sammotsu-ogon-to

[ coldness ]

Hange-byakujutsu-temma-to
Juzen-taiho-to
Unkei-to
Ninjin-yoei-to
Ryo-kyo-jutsu-kan-to

[ thirsty ]

Byakko-ka-ninjin-to

[ incunabula of febrile disease ]

Kakkon-to

[ febrile disease ]

Sho-saiko-to

Page Top ▲